Naulankannan tietosuoja ja evästeet

Naulankanta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suojaa koskevia Suomen lakeja ja asetuksia sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräyksiä.

1. Rekisterinpitäjä, rekisteriä hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Naulankanta Oy

Y-tunnus: 2353565-7

Osoite: Sortilantie 4

Postinumero: 04260

Postitoimipaikka: Kerava

Puhelinnumero: +358 40 773 0522

Sähköpostiosoite: laura.vihko@naulankanta.fi

Rekisteriä hoitava henkilön ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Laura Vihko, +358 40 773 0522, laura.vihko@naulankanta.fi

2. Mihin rekisteriä käytetään? 

Yhteydenottojen kautta kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, asiakassuhteen kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin.

3. Mitä rekisteriin tallennetaan? 

Rekisteriin tallennetaan Naulankannan olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyötahojen tietoja. Asiakastietoina tallennetaan yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sopimukset ja tilatut palvelut sekä asiakkaan lähettämät viestit.

4. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Lisäksi yhteystietoja säilytetään työn toteuttamisen jälkeen tapahtuvaa asiakassuhteen hoitoa, myyntiä ja markkinointia varten.

5. Miten tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään vain henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Verkkosivuston anonyymejä kävijätietoja kerätään verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.

6. Säännönmukaiset tietojen käsittelijät luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää sopimuskumppaneita, joille voidaan siirtää henkilötietoja tietosuojasopimuksen puitteissa silloin kuin se operatiivisen liiketoiminnan, myynnin tai markkinoinnin puolesta on välttämätöntä.

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa tällöin tietosuojan riittävän tason Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimilla tavoilla.

7. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö

Naulankannan verkkosivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan anonyymisti sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Naulankanta voi jatkuvasti parantaa sivujensa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätty verkkoliikenteen anonyymi data analysoidaan ja sen pohjalta parannetaan verkkosivustoa. Mainoksia kohdistetaan sivuilla käyneille, jos heillä on vierailuun käytetyssä selaimessa käytössä evästeiden tallentaminen.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Naulankannan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Kerätyt anonyymit kävijätiedot

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä yksilöimätöntä dataa, joka käsittää:

  • Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot
  • Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot
  • Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita
  • Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet
  • Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet.

Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.

9. Rekisterin suojaus 

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Asiakastietoja käsitellään myös Naulankannan käyttämissä markkinointi-, projektinhallinta- ja laskutusjärjestelmissä, jotka ovat välttämättömiä myynnin, markkinoinnin ja tilattujen töiden toteuttamiseksi.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Kirjallinen tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietoturvasyistä rekisteröidyn tulee olla valmis todistamaan henkilöllisyytensä.